Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Regulaminem serwisu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

REGULAMIN

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem naklejkowi.pl prowadzony jest dla marki Naklejkowi, należącej do grupy REGADEM GROUP prowadzonej przez firmę C4WEB JOANNA PRUS.

 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy, jako podmiotu prowadzącego i zarządzającego Sklepem.

 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu naklejkowi.pl Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, gdyż rozpoczęcie korzystania z serwisu oznacza jego akceptację.

 4. Rejestracja w sklepie jest bezpłatna i dobrowolna, jest jednak warunkiem do poprawnego złożenia i zrealizowania Zamówienia.

§2.

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego wraz ze wszystkimi załącznikami.

 2. Sprzedawca – właściciel marki naklejkowi.pl , którym jest C4WEB JOANNA PRUS z siedzibą na placu A. Mickiewicza 2a/4, 34-120 Andrychów, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej NIP:551-252-08-63, REGON 121381729.

 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę działający pod adresem naklejkowi.pl W ramach serwisu Klient ma możliwość nabywania towarów.

 4. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający ze sklepu zamierzający nabyć towary oferowane przez Sprzedawcę w sklepie

 5. Klient – Użytkownik, który złożył zamówienie na towar za pośrednictwem sklepu. To osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnej, lecz posiadająca pisemne zezwolenie od przedstawiciela ustawowego lub kuratora na zawarcie umowy (złożenie Zamówienia)

 6. Towar / produkt – produkt/-y zawarte w sklepie, oferowane Klientowi, a także Użytkownikowi przez Sprzedawcę.

 7. Konto – baza utworzona przez Użytkownika podczas przeprowadzania procedury rejestracji w sklepie, zawierająca niezbędne dane Użytkownika potrzebne do prawidłowej realizacji zamówień. Użytkownik tworząc konto oświadcza, że wszystkie dane podane w trakcie przeprowadzenia rejestracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

 8. Rejestracja – procedura niezbędna do utworzenia konta przez Użytkownika, w trakcie trwania której Użytkownik podaje dane niezbędne do późniejszego prawidłowego realizowania zamówień.

 9. Usługa/Zamówienie – obejmuje wszystkie czynności związane ze złożeniem i wykonaniem zlecenia nadanego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego

§3.

Warunki korzystania ze sklepu

 1. Użytkownik/Klient może korzystać ze sklepu za pomocą dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu, poprzez dowolną przeglądarkę internetową.

 2. Użytkownik może przeglądać udostępnioną zawartość Sklepu oraz korzystać z udostępnionych funkcjonalności. W celu uzyskania dostępu do rozszerzonych funkcjonalności, w tym możliwości składania zamówień w Sklepie, konieczne jest utworzenie Konta, poprzez przeprowadzenie przez Użytkownika procedury Rejestracji.

 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu aktywacji Konta przez Sprzedawcę. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych wymaganych, w celu poprawnego przeprowadzenia procedury rejestracyjnej.

 4. Z chwilą Rejestracji w Sklepie zostaje utworzone Konto Użytkownika stanowiące zbiór informacji o Użytkowniku oraz jego działań prowadzonych w ramach Sklepu w związku zawieranymi Umowami. W ramach Konta, Użytkownik ma prawo dostępu m. in. do historii złożonych zamówień w Sklepie.

 5. Użytkownik jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w procesie rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. Poz. 1182)

 6. Użytkownik zobowiązany jest do zaktualizowania danych w Sklepie przed złożeniem kolejnego zamówienia, jeśli aktualne dane Użytkownika są inne, niż te podane w trakcie procesu rejestracyjnego, poprzez odpowiedni formularz zawarty w Sklepie.

 7. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania innym osobom danych, przede wszystkim loginu i hasła, niezbędnych do korzystania z Konta, a także do nieprzenoszenia praw przysługujących Użytkownikowi na osoby trzecie, bez zgody Sprzedawcy.

 8. Korespondencja pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzona jest drogą elektroniczną, przy pomocy adresu e-mail podanego w procedurze rejestracji Konta.

 9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także w ramach udostępnionych funkcjonalności.

 10. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu z naruszeniem obowiązującego prawa, z naruszeniem praw osób trzecich, a także z naruszeniem obowiązującego Regulaminu Sklepu. Zabrania się również wykonywania działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

 11. Naruszenie przez Użytkownika zakazów oraz nie stosowanie się do obowiązującego prawa i Regulaminu spowoduje zablokowanie Konta, lub nawet pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

§4.

Przyjmowanie i realizowanie zamówień

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów i usług m. in. za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o oferowanych produktach Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu, dzięki czemu Użytkownik ma możliwość zapoznania się z ofertą Sprzedawcy.

 2. Zawartość Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 3. Wszystkie oferowane do sprzedaży produkty są nowe, projektowane i produkowane przez Sprzedawcę.

 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie wymagane jest posiadanie aktywnego Konta przez Użytkownika, a zwłaszcza poczty elektronicznej (e-mail).

 5. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, zwłaszcza dotyczących przerw technicznych.

 6. Klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego wszystkie warunki.

 7. Składając zamówienie Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług. W wyniku złożonego zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierającego jego specyfikację, a także istotne postanowienia Umowy na adres poczty elektronicznej podanej w procesie rejestracji.

 8. W ramach składania zamówienia, Klient musi dokonać wyboru oferowanych produktów, sposobu dostawy spośród dostępnych w Sklepie, sposobu płatności za zamawiane produkty z możliwych do wyboru, adres dostawy, a także jeżeli na życzenie Klienta, Sprzedawca ma wystawić fakturę VAT, podania danych, na jakie ma zostać ona wystawiona.

 9. Status zamówienia Klient może śledzić po zalogowaniu się do własnego panelu Klienta w zakładce „Zamówienia”.

 10. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości anulowania zamówienia w przypadku braku płatności za zamówienie w terminie do 14 dni od daty zakupu oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem.

§5.

Ceny towarów i wysyłka

 1. Ceny towarów zamieszczone w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT, jednakże ceny towarów NIE zawierają kosztów przesyłki, są one płatne dodatkowo, naliczane podczas realizacji zamówienia, w zależności od wybranej formy.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Postanowienie to nie obejmuje zamówień złożonych przed datą wejścia w życie tychże zmian, warunków promocji lub wyprzedaży.

 3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

 4. Klient może wybrać następujące formy wysyłki zamówionego towaru:

  - odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, który jest bezpłatny

  - wysyłka za pomocą Poczty Polskiej – 17,50zł

  - wysyłka kurierem – koszt 20,00zł.

  Ze względu na różne gabaryty wielkości przesyłek, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prawidłowego dostosowania formy wysyłki zgodnie z dopuszczalnymi gabarytami ustalonymi przez firmę doręczającą przesyłki.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy , w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie obejmuje zamówień złożonych przed datą wejścia w życie tychże zmian.

§6.

Płatności

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny (przedpłaty) za zamówiony w Sklepie towar, w tym koszty dostawy (jeśli nie została wybrana opcja odbioru osobistego). Przedpłatę należy dokonać na konto bankowe Sklepu na rachunek o numerze 74 1090 1838 0000 0001 1520 4756.

 2. Płatność za nabyte w Sklepie przez Klienta towary lub usługi (wartość całego zamówienia wraz z kosztami dostawy) można wykonać za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są w zakładce „Płatności”.

 3. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia zostaną automatycznie anulowane z przez Sprzedawcę.

 4. W przypadku wyboru formy płatności za pomocą systemu płatności, Klient ma obowiązek zapłacić za złożone zamówienie w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia u Sprzedającego, natomiast, jeśli wybrano formę płatności jako przelew tradycyjny, Klient ma obowiązek zapłacić za złożone zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia u Sprzedającego.

 1. Jeśli Klient nie dokona płatności w wyżej wymienionych terminach, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 2. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania płatności za zamówienie na koncie bankowym Sklepu.

 3. W razie braku zapłaty pełnej kwoty za zamówienie w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeśli Klient zapłacił część kwoty za zamówienie, Sprzedawca zwróci Klientowi całą wpłaconą kwotę.

 4. Dokonując płatności przelewem tradycyjnym należy podać w tytule przelewu numer zmówienia nadanego przez Sprzedawcę, w celu sprawniejszego przeprowadzenia realizacji zamówienia. Jeśli numer zamówienia nie zostanie podany w tytule przelewu Sprzedawca podejmie możliwe starania w celu ustalenia numeru zamówienia. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia, Sprzedawca zwróci całą kwotę na rachunek, z którego został wykonany przelew, a zamówienie zostaje anulowane.

§7.

Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca realizuje złożone zamówienia w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30 według kolejności zgłoszeń.

 2. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w terminie podanym każdorazowo w trakcie procedury składania zamówienia, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności i potwierdzeniu ewentualnego projektu. Do czasu realizacji nie wlicza się czasu dostawy, który zależny jest od sposobu dostawy, wybranego przez Kupującego.

 3. Towar zostanie wysłany Klientowi w terminie zgodnym z terminem realizacji zamówienia, chyba, że zamówienie ma zostać odebrane osobiście.

 4. Zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej lub będzie możliwe do obioru w siedzibie firmy – Plac A. Mickiewicza 2a/4, 34-120 Andrychów, w godz. 8:30-16:30, jeśli Klient wybrał jako formę dostawy odbiór osobisty.

 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności zamówionego towaru. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie zawiadomiony o tym fakcie w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail. W przypadku zapłaty za zamówienie, Sprzedawca zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z procedurą §9.6 niniejszego Regulaminu.

 6. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Klient zostanie powiadomiony o stanie zamówienia w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail. W terminie 3 dni roboczych od zawiadomienia Klient uprawniony jest do podjęcia decyzji o sposobie realizacji zamówienia:

  - zlecenia częściowej realizacji zamówienia – zrealizowania wyłącznie w zakresie dostępnych towarów;

  - anulowania całości zamówienia.

 7. W przypadku nie zgłoszenia Sprzedawcy decyzji zgodnie z §7.6 niniejszego Regulaminu lub zgłoszenia decyzji po upływie wskazanego terminu w punkcie §7.6, zamówienie zostanie anulowane.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, podanego w procesie składania zamówienia, z przyczyn technicznych. Sprzedawca poinformuje Klienta w przypadku, gdy takie przyczyny nastąpią, w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail lub telefonicznie, jeśli Klient dobrowolnie podał numer kontaktowy.

§8.

Reklamacje

 1. Klient może zgłaszać nieprawidłowości związane z działaniem sklepu drogą elektroniczną na adres: sklep@naklejkowi.pl lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem http://naklejkowi.pl/kontakt W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko adres poczty elektronicznej i adres do korespondencji, a także datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 2. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Sprzedawca udziela gwarancji na towar zawarty w sklepie z tytułu rękojmi.

 3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru sprzedanego z umową. W szczególności towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeśli:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien posiadać ze względu na opis zawarty w umowie, oznaczony lub wynikający z z okoliczności lub przeznaczenia

 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając wzór lub próbkę

 • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia

 • została wydana Klientowi w stanie niezupełnym

 1. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do zgłoszenia reklamacji i terminie dwóch lat od daty doręczenia towaru i jednego roku od daty stwierdzenia wady towaru. Zgłoszenia reklamacyjne Klient może składać pocztą elektroniczną pod adresem sklep@naklejkowi.pl lub w sposób tradycyjny na adres podany w §2.2.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail Klienta, nr telefonu

 • datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji

 • przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Klienta

 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

 1. W ramach składania reklamacji Klient może:

 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

 • żądać usunięcia wady

 • żądać obniżenia ceny

 • odstąpić od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad, lub wadę usunie.

 1. Kupujący powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w §2.2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem reklamacji, ułatwi to rozstrzygnięcie reklamacji.

 2. Sprzedawca w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacji lub daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający zobowiązuje się do ustosunkowania względem żądań Klienta zgłaszającego reklamację w terminie możliwie najszybszym, jednakże nie przekraczającym 14 dni od rozstrzygnięcia reklamacji.

§9.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014roku o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, a gdy umowa dotyczyła usługi, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług z zastrzeżeniem §9.7.

 2. Zgodnie z Art. 38 Punkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014roku o prawach konsumenta (Dz..poz. 827) prawo do zwrotu nie przysługuje Konsumentowi, gdy:

 • rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie Klienta

 • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

 • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie z innymi rzeczami.

 1. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać z formularza odstąpienia zawartego z załączniku nr 1, zawierającego stosowne oświadczenie, a następnie wysłać go listownie na adres podany w §2.2. lub za pomocą poczty elektronicznej oraz dokonać zwrotu towaru Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu, jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie otrzyma zwrotu danego towaru, albo przynajmniej potwierdzenia jego nadania do Sprzedawcy.

 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu należności za zwrócony towar oraz kosztów dostarczenia rzeczy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostarczenia) w terminie do 14 dni.

 5. Zgodnie z Art. 38 Punkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014roku o prawach konsumenta (Dz..poz. 827) prawo do zwrotu nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

  §10.

  Ochrona danych osobowych

Cała polityka prywatności znajduję się poniżej regulaminu, zawiera ona szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

§11.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy przez Sprzedawcę i Klienta.

 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w regulaminie jest prawo polskie.

 3. Towary zamieszczone na stronach sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 4. Wszystkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

 5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

 6. W spawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, a także przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym).

 8. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku umów, o których mowa wcześniej, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Klient zostanie poproszony o akceptację nowego regulaminu.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maj 2018r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – C4WEB JOANNA PRUS Pl. A. Mickiewicza , 34-120 Andrychów

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez szereg szczegółów które określają daną osobę. np. adres ip, dane o lokalizacji, pliki cookies.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – jest to serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod domeną naklejkowi.pl

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis/sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności w portalu/sklepie lub witrynie www.

1.7 Reklama kontekstowa – reklama która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika

1.8 Reklama behawioralna – reklama która jest dopasowana do preferencji Użytkownika.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1 Administrator zbiera dane Użytkownika w Serwisie w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, są także zbieranie informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Jakie dane osobowe klientów są gromadzone przez Administratora zostanie opisanie poniżej.

3. JAKIE DANE OSOBOWE KLIENTÓW ORAZ ODWIEDZAJĄCYCH SERWIS SĄ GROMADZONE PRZEZ ADMINISTRATORA

3.1 Informacje otrzymywanie automatycznie bez rejestracji użytkownika w serwisie, są to między innymi informacje o adresie ip lub informację dotyczące korzystania Twojego w serwisie. Tak samo jak inne serwisy wykorzystujemy pliki „cookies” oraz innych unikalnych identyfikatorów jak również gromadzimy informacje w czasie kiedy przeglądarka Użytkownika lub inne urządzenie korzysta z dostępu do serwisu i innych treści oferowanych przez lub w imieniu Administratora na innych serwisach lub stronach internetowych.

3.2 Informacje podawane przez Użytkownika są przechowywane oraz gromadzone przez Administratora w związku z korzystaniem z Serwisu. Przykładowymi danych są tutaj:

- adres email

- imię i nazwisko

- adres fizyczny

- telefon

I wiele innych które są podawane przez Użytkownika podczas używania Serwisu.

Użytkownik może zrezygnować z podawania określonych informacji, jednak wtedy może mieć ograniczony dostęp lub całkowity brak dostępu do niektórych opcji lub ofert Serwisu, oferowanego przez Administratora.

3.3 Serwis pozyskuje informację z innych źródeł. Przykładowymi źródłami jest:

- wyniki wyszukiwania, głównie linki płatne

- informacje interakcji Użytkownika z innymi produktami i usługami oferowanymi przez firmy oraz spółki Administratora.

- informacje uzyskane w biurach Administratora od Użytkownika

3.4 Celami przetwarzania danych są:

- w celu przetwarzania usług w Serwisie drogą elektroniczną

- w celu obsługi reklamacji

- w celu analitycznych i statycznych – głównie na prowadzeniu wszelkiego analiz aktywności Użytkownika w Serwisie, jak również jego preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług przez Administratora w Serwisie

- w celu dochodzenia oraz ustalaniu roszczeń lub w obronie przed nimi

- w celu reklamowym oraz marketingowym Administrator oraz innych podmiotów, w szczególności reklam behawioralnych. Więcej informacji na ten temat zostało opisane w sekcji REKLAMA i MARKETING.

- w celu zakupu, dostawy produktów i usług. W tym celu wykorzystujemy dane podane przez Użytkownika na potrzeby przyjmowania i realizacji zamówień, jak również dostawy produktów i usług, obsługę płatności jak również porozumiewaniem się z Użytkownikiem w sprawach zamówienia, produktu, usług.

- w celu dostępności Serwisu oraz rozwiązywania problemów na Serwisie. Dane te są przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonalności, naprawy błędów oraz analizowaniu wyników pracy Serwisu. Dodatkowo dane te podnoszą użyteczność oraz efektywność Serwisu.

- w celu rekomendacji i częściowej personalizacji. Dane Użytkownika są wykorzystywane w celu rekomendowania funkcji, produktów oraz usług, które mogą interesować Użytkownika.

- w celu przestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów prawa. Przykładowymi takimi danymi jest zachowanie danych osobowych na dokumentach księgowych, np. na dokumentach fakturowych.

- w celu komunikacji. Dane te są wykorzystywane przez Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem w sprawach dotyczących Serwisu poprzez różne kanały (np. komunikacji telefonicznej, email. chat lub inne komunikatory lub środki kontaktu w tym również komunikacja tradycyjna – listy itp.)

- w celu zapobiegania oszustwom. Dane są przetwarzane aby Użytkownik Serwisu nie nadużywał oraz nie oszukiwał w Serwisie, w tym celu dokonywane jest również wykrywanie takich oszustw lub nadużyć.

- w celu dla których osiągnięcia potrzebujemy zgody Użytkownika. Administrator występuje do Użytkownika o zgodę przetwarzania danych osobowych do szczególnych celów, o których Administrator poinformuje Użytkownika. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na przetwarzania danych w określonym celu, użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym czasie, a wówczas zostanie zaprzestane przetwarzanie danych w tym celu.

- w celu badania poziomu zadowolenia z dokonanych zakupów w Serwisie

3.5 Jeżeli Użytkownik umieścił w Serwisie dane osobowe (w tym imię, nazwisko, adres, adres e-mail, lub numer telefonu), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych osób trzecich.

4.REJESTRACJA W SERWISIE

4.1 Użytkownik który dokonuje rejestracji w Serwisie proszony jest o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Dodatkowo w celu ułatwienia obsługi oraz kontaktu, Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w dowolnym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta w Serwisie. Wszelkie inne dane zaznaczone jako nie wymagane lub opcjonalne, są danymi dobrowolnymi.

5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

5.1 Każde złożenie zamówienia czy to zakup towar czy usługi przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane w celu przejęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem realizacji zamówienia.

6. FORMULARZE KONTAKTOWE

6.1 Administrator Serwisu zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy pomoc formularzy formularzy kontaktowych. Aby Użytkownik mógł skorzystać z takiego formularza, musi w formularzu podać dane osobowe niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzieleniu odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać inne dane w celu szybszego i łatwiejszego kontaktu lub obsługi zapytania. Dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości przyjęcia zapytania oraz wykonania obsługi takiego zapytania. Podanie dodatkowych danych pozostaje dobrowolna przez Użytkownika.

7. REKLAMA i MARKETING

7.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań reklamowych oraz marketingowych, które mogą polegać na:

- wyświetlaniu Użytkownikowi treści reklamowych oraz marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji – są to reklamy kontekstowe.

- wyświetlanie Użytkownikowi reklam i treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom – są to reklamy behawioralne.

- wysyłaniu przez Administratora e-maili oraz powiadomień push o interesujących ofertach lub innych treściach, które mogą zawierać informację handlowe.

- prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z reklamą oraz marketingiem bezpośrednim towarów i usług zawartych w Serwisie oraz do firm / spółek należących do Administratora, będą to informację handlowe drogą elektroniczną.

7.2 W niektórych przypadkach Administrator będzie korzystał z reklam i marketingu wykorzystujące profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator Serwisu dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenie prognozy na przyszłość.

8. REKLAMA BEHAWIORALNA

8.1 Administrator Serwisu przetwarza dane Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies jak również innych podobnych technologii, dla celów reklamowych i marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy dopasowanej do ich preferencji. Przetwarzanie danych obejmuje również profilowanie Użytkowników. Administrator przetwarza dane pod warunkiem że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki oraz innego oprogramowania, może ona w dowolnym czasie zostać wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki i innym oprogramowaniu wykorzystywanym do wyświetlania lub realizacji zamówień w Serwisie.

9.MARKETING BEZPOŚREDNI

9.1 Jeżeli Użytkownik wyraził w Serwisie zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych oraz marketingowych za pośrednictwem e-mail (głównie chodzi tutaj o system newsletter, ale nie tylko), dane Użytkownika będą przetwarzane w celu wysyłki takich informacji. Interes Administratora polega na wysyłce informacji reklamowych oraz marketingowych w granicy udzielonej zgody przez Użytkownika. Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby reklamy oraz marketingu bezpośredniego, w tym również profilowaniu. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu takich informacji oraz treści reklamowych i marketingowych.

10. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

10.1 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora w prowadzonych mediach społecznościowych: Facebook, YouTube, Instagram, Google +, Snapchacie, Twitterze oraz innych portalach społecznościowych. Dane te są przetwarzanie wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym celu informowania Użytkownik o aktywności Administratora oraz promowania towarów, usług oraz innych wydarzeń, a także w celu komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych jak i komunikatorach udostępnionych przez te media. Celem Administratora w tym przypadku jest promowanie własnej marki oraz budowanie i utrzymywanie społeczności związanej z marką promowaną przez Administratora

11. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

11.1. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze serwisów oraz stron internetowych – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności oraz działań w Serwisie.

11.2 Administrator wykorzystuje pliki cookiez z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika (np. identyfikator sesji na czas trwania sesji)

11.3 Administrator uwierzytelnia pliki cookies wykorzystane do usługi wymagających uwierzytelnienia czasu trwania sesji Użytkownikami

11.4 Administrator wykorzystuje pliki cookies do zapewnienia bezpieczeństwa, które są wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnieni

11.4 Administrator wykorzystuje pliki cookies do zapamiętywania różnych wartości udostępnionych w Serwisie w tym np. wartości koszyka oraz czas trwania sesji czy innych parametrów dotyczący prawidłowego działania Serwisu

11.5 Administrator wykorzystuje pliki cookies do monitorowania ruchu na stronie oraz zbierania danych analitycznych w tym cookies Goole Analitics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Goole w celu analizy wykorzystania Serwisu Administratora przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących działania i funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Więcej informacji związanych z przetwarzaniem tych danych w tej usłudze znaleźć można pod linkiem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Dodatkowo Administrator instaluje pliki cookies do systemu analitycznego matomo, system ten jest instalowany na serwerach wykorzystywanych przez Administratora, system matomo działa na podobnej zasadzie co system Google Analitics z tym wyjątkiem że wszelkie dane są przekazywane do Administratora Serwisu.

11.6 Administrator wykorzystuje pliki cookies do celów reklamowych i marketingowych m.in. w związku z kierowaniem do Użytkownika reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika. W tym celu Administrator przechowuje wszelkie informację lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu Użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie, telewizorze, zegarku itp.) Dane są przetwarzane za zgodą Użytkownika, który wyraził zgodę na ich przetwarzanie poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, dodatkowo Użytkownik może cofnąć taką zgodę w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

12. JAK DŁUGO SA PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

12.1 Dane Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w zależności od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania opisanych w niniejszej Informacji. Jak również Administrator przetwarza dane Użytkownika przez okres wymagany przepisami prawa, w tym np. dla celów podatkowych i rachunkowych lub przez inny okres, o którym Użytkownik został poinformowany. Administrator przechowuje informację o historii zakupów Użytkownika w celu umożliwienia mu wglądu w zakupy dokonane przez niego, jak również adresy wysyłek, jak również w celu zwiększenia trafności rekomendowanych przez nas produkty i treści

12.2 Dodatkowo czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Po upływie okresu przetwarzania danych Użytkownika dane są nieodwracalnie usuwane lub zostaną poddane anonimizacji – czyli procesowi uniemożliwiających odkrycie tożsamości Użytkownika

13. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

13.1. Użytkownikowi, które dane są poddawane przetwarzaniu przysługują następujące prawa:

- Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, na tej podstawie Użytkownik zgłasza takie żądanie, a Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkich o ich celach i podstawach prawnych przetwarzania, jak również zakres posiadanych danych, podmiotach, których dane są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia lub ich anonimizacji.

- Użytkownik ma prawo uzyskania kopii danych – na podstawie tego żądania Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących Użytkownika który zgłosił takie żądanie.

- Każdy Użytkownik na prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych Użytkownika lub je aktualizuje, jeżeli są to dane niekompletne lub uległy zmianie.

- Użytkownik ma prawo do usunięcia danych – na tej podstawie Użytkownik może żądać usunięcia danych których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnych z celów, dla których zostały zebrane.

- Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora, na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Użytkownik dotyczący danych osobowych, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego,zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych Użytkownika)

- Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, na tej podstawie Administrator wydaje dane dotyczące Użytkownika, którego one dotyczą, w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer. Administrator umożliwia także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi z zastrzeżeniem warunku iż istnieją w tym zakresie techniczne możliwości jak i po stronie Administratora tak i innego podmiotu

- Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych i marketingowych, Użytkownik którego dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w celu reklamowym lub marketingowym, bez konieczności podawania uzasadnienia takiego sprzeciwu

- Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, prawo to przysługuje w dowolnym momencie, jednak takie wycofanie zgody nie może wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanych przed wycofaniem wcześniejszej zgody Użytkownika.

- Użytkownik ma prawo do skargi, jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzane dane przez Administratora naruszają przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Użytkownik, którego dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. ODBIORCY DANYCH

14.1 Administrator nie prowadzi działalności polegającą na odpłatnym udostępnianiu danych osobowych Użytkownika.

14.2 Administrator w związku z realizacją usług musi niektóre dane osobowe Użytkownika udostępniać podmiotą zewnętrznym, w szczególności dostawcom odpowiadających za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki czy operatorzy płatności, jak również podmiotą świadczących usługi księgowe dla Administratora. Administrator udostępnia dane podmiotą świadczących usługi kurierskie związane z realizacją zamówienia, jak również agencją reklamowym i marketingowym oraz podmiotą autytowym i prawnym.

14.3 Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę to również dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym również celów reklamowo-marketingowych.

14.4 Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania wybranych danych Użytkownika właściwym organom, bądź osobą i podmiotą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, Administrator może oprzeć się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

15. DANE KONTAKTOWE

15.1 Użytkownik może się skontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail sklep@naklejkowi.pl lub poprzez korespondencje tradycyjną: C4WEB JOANNA PRUS Pl. A. Mickiewicza 2a/4 34-120 Andrychów

15.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@c4web.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.